LOẠI CÔNG NGHỆ

MÁY THỔI KHẮC PHỤC TÍCH CỰC

LƯU LƯỢNG DÒNG CHẢY

9.600 đến 77.000 m3 / h

TRUNG BÌNH

KHÔNG KHÍ, KHÍ TRUNG GIAN

CHUYỂN ĐỔI

DẦU MIỄN PHÍ